نظرسنجی جدید ما افتتاح شد.

در این نظرسنجی ما از شما میخواهیم تا طرفداری خود را از تیم های خارجی حاضر در جام جهانی اعلام کنید.